ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 Apk

ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 icon
Category: Education
Requires: Android 4.0 and up
Curent version: 8.0
Updated: 28.09.2018
Price: Free
Size: 5.1 Mb
Download: 75

Rate saved, Thank!

4.5 (1 votes)

Description of ഇസ്‌ലാം പാഠശാല

This Free Islamic app is a collection of various categories. All in one malayalam Islamic application.

categories
-------------------
* Islamkaryangal malayalam
* eemaankaryangal malayalam
* madavidhikal malayalam
* quran malayalam
* hadees malayalam
* dikr dua malayalam
* Islamic quiz malayalam
* islamic books malayalam
* islamic websites malayalam
* islamic news malayalam
* Quran malayalam voice
* Islamic baby Names malayalam
* Islamic speech malayalam
* Islamic videos malayalam


നിത്യജീവിതത്തിൽ ഓരോ മുസ്‌ലിമും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ അറിവുകളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട് .

നാഥാ! ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിട്ടുപൊറുത്തു മാപ്പാക്കിത്തരണേ! (ആമീന്‍)......

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ഈ email ൽ അയക്കുക - [email protected]

Read more...

Images

ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586583
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586584
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586585
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586586
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586587
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586588
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586589
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586590
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586591
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586592
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586593
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586594
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586595
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586596
ഇസ്‌ലാം പാഠശാല 8.0 screenshot 2586597

Share this App

Also from GameZone Apps

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation