English Vietnamese Dictionary 3.3.2 Apk

English Vietnamese Dictionary 3.3.2 icon
By: NDT - Website
Requires: Android 2.3 and up
Curent version: 3.3.2
Updated: 25.03.2016
Price: Free
Size: 2.64 Mb
Download: 293

Rate saved, Thank!

4.3 (1 votes)

Description of English Vietnamese Dictionary

English Vietnamese Dictionary Offline:

With nearly 64,000 English - Vietnamese and over 40.000 Vietnamese - English words, this is the most sufficient free English - Vietnamese, Vietnamese - English offline dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.
Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).
If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address [email protected]

Note:
Click button Menu (3 white dost in top right of screen) on device then see the menu show on the bottom of screen and select English -> Vietnamese or Vietnamese -> English to change dictionary (Default is English -> Vietnamese)
----------
Từ điển Anh Việt Offline:

Với gần 68.000 từ Anh Việt và trên 40.000 từ Việt Anh, đây là bộ từ điển Anh Việt, Việt Anh offline miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.

Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra (History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).


Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ [email protected]

Chú ý: Click nút Menu (3 chấm màu trắng góc trên bên phải màn hình) bạn sẽ thấy màn hình menu hiển thị góc dưới cảu màn hình, rồi lựa chọn Anh -> Việt or Việt -> Anh để đổi từ điển (Mặc định là Anh -> Việt)

Read more...

Images

English Vietnamese Dictionary 3.3.2 screenshot 434387
English Vietnamese Dictionary 3.3.2 screenshot 434388
English Vietnamese Dictionary 3.3.2 screenshot 434389
English Vietnamese Dictionary 3.3.2 screenshot 434390

Share this App

Also from NDT

Similar apps

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation